வியாழன், 10 செப்டம்பர், 2009

கிழமைகள்!

சூரியன் தானே
ஞாயிற்றுக் கிழமை!
சுற்றும் நிலவே
திங்கள் கிழமை!
தங்கை வாய்போல்
செவ்வாய்க் கிழமை!
தம்பி அறிவான்
புதன் கிழமை!
வெற்றி கொடுக்கும்
வியாழக் கிழமை!
வெள்ளி நிறமாம்
வெள்ளிக் கிழமை!
வாரத்தை முடிக்கும்
சனிக் கிழமை!
வரிசை படிப்பீர்
ஏழு கிழமை!

பாத்தென்றல் முருகடியான்

கருத்துகள் இல்லை: