சனி, 30 மே, 2009

விளக்குமரம்!

கண்ணீர்த் துளிகளில் நட்டமரம் -இது
காய்க்கா தெனக்கை விட்டமரம் -புயல்
காற்றில் வெயிலில் வேரறுந் திடாமல்
காவியம் படைத்திடும் ஆலமரம்! –சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம்! –தமிழ்
விருந்திடப் பழுத்தமரம்!

ஒவ்வோ ராண்டிலும் மின்னுகிறாள் -மன
உறுதியோ டுயர்வினை எண்ணுகிறாள் -வரும்
எவ்வர வாயினும் இனித்திடப் பிணைப்பதில்
இறைவன் திருநெறி நண்ணுகிறாள் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -நல
விருந்திடு வேலமரம்!

நன்றியைப் போற்றிடுந் தென்னைமரம் -பால்
நிறமலர் தூவிடும் புன்னைமரம் -புவி
எண்டிசை ஏற்றிடும் எழிலர சாட்சியில்
இந்திரக் கற்பக மானமரம் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -தமிழ்
விருந்திடும் வாழைமரம்!

பலவகைப் பறவைகள் வந்திறங்க –தன்
பசுந்தலை வீடெனத் தந்தமரம் -எது
நல்வினை தீவினை நவின்றிடும் நூலென
வெண்ணிறக் கோடிட் டறுத்தமரம் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -பால்
வடித்திடும் நொய்வமரம்!

செம்மீன் விழுங்கிய சிறுமீன்கள் -துயர்
செய்தி அறிந்ததிக் கட்டுமரம் -பகை
எம்மீன் வடிவிலும் இங்குற நேர்ந்திடின்
இவளே கசந்திடும் எட்டிமரம் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -அடி
வேரிலும் பழுக்கும்மரம்!

சந்தன மரம்போல் தேய்ந்திடுவாள் -கடற்
சங்கறுப் பாரையும் காய்ந்திடுவாள் -கொடுஞ்
சிந்தனை யாளரின் செயலறிந் தாலிவள்
பந்த மறுத்திடும் தூக்குமரம் -புகழ்
வளர்த்திடுஞ் சிலுவைமரம் -மதில்
வேலிக்குக் கிளுவைமரம்!

ஓங்கி வளர்வதில் பாக்குமரம் -மற
உறுதியில் உழைப்பதில் தேக்குமரம் -துயர்
தேங்கிய இதயத்தை தேவனின் காலிட்டுத்
திருத்திடக் கனிதரும் குரந்தைமரம் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -தமிழ்
விருந்திடப் பழுக்குமரம்!

தூங்காத் துணிவினில் வேங்கைமரம் -தொழில்
துறையில் வளர்ச்சியில் வாகைமரம் -அறந்
தாங்கிய தத்துவ மொழிகளைத் தலைகளில்
தவழ்ந்திட அசைந்திடும் கொடியின்மரம் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -தமிழ்
விருந்திடப் பழுக்குமரம்!

முதுகுத் தண்டெனும் மரமேறி –ஒளி
மூளைக்கு வந்தபின் கொடிஏற்றம் -பொது
விதிகளை மீறுதல் வெம்மொழி கூறுதல்
வேண்டாம் விளக்கற இருள்வாட்டும் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -தமிழ்
விருந்திடப் பழுக்குமரம்!

கனியுடன் நிழல்தரும் மரங்களைப்பார் –புகைக்
காற்றுடன் அமிலத்தை மாற்றுவதார்? –தவ
முனியென வானிடம் மiழைவரங் கேட்பதை
மனிதா உன்மனம் எண்ணிடத்தான் -சிங்கை
விடுதலை விளக்குமரம் -தமிழ்
விருந்திடப் பழுக்கும்மரம்!


பாத்தென்றல் முருகடியான்

ஞாயிறு, 24 மே, 2009

தமிழா! தமிழில் பேசு!

அச்சன் படைத்த அருந்தமிழ்த்தேன்
அள்ளி அருந்த முடியாமல்
எச்சம் விரும்பும் இழிந்தவராய்
இன்னும் தமிழா! நீயிருந்தால்
மெச்சிடு வாரோ நம்மினத்தை?
மேன்மைத் தமிழ்த்தாய் நிலைப்பாளா?
உச்சித் திலக உணர்வடைய
உண்மைத் தமிழா தமிழ்பேசு!

உலகைக் கொஞ்சம் விழித்துப்பார்
உன்தாய்க் கிளை மொழியெல்லாம்
பலகலை பயிலும் நாளிந்தாள் பண்டே
உடையாள் தமிழ்ப்பெண்ணாள்
அலகிடச் செய்தாள் ஆயிமித்தாய்
ஆரியம் ஆங்கிலத் தார்தேய்த்தார்
இலகிட இந்நாள் இந்நிந்நாள்
எழுவாய் தமிழா தமிழ்பேசு!

பெருமைத் தமிழெனப் பேசாதே
பின்னதைக் குப்பையில் வீசாதே
அருமை இலக்கிய அறநூல்கள்
அழிந்திட நீதுணைப் போகாதே!
வறுமை வேலை இவையெண்ணி
வாய்ப்பிடும் பிறமொழி படித்திடுக!
எருமை எம்மினம் இல்லையென
எண்ணிடத் தமிழா தமிழ்பேசு!

கொச்சக் கவிப்பா போலிங்கே
கொச்சைப் படுத்தும் ஊடகங்கள்
நச்சைக் கலக்கும் நாளிதழ்கள்
நமக்கேன் என்பதை உணர்ந்திடுக
கச்சை அணியாக் காரிகைபோல்
கண்ணிய மிழக்கும் தமிழ்வேண்டாம்
துச்சம் தமிழ்ப்பகை என்றிடுக
துணிந்தே தாய்த்தமிழ் பேசிடுக!

செல்லிடப் பேசி என்றொருசொல்
செய்தளித் தாரொரு தமிழ்க்கவிஞர்
நல்லிடந் தேடும் தமிழுணர்வு
நமக்கிருந் தாலது இனவுணர்வு
வெல்லத் தமிழில் பிறமொழியை
விரும்பிச் சேர்த்தேன் எழுதுகிறாய்?
இல்லை என்பார் தமிழ்மானம்
இருந்தால் தமிழா தமிழ்பேசு!

அவரவர் தாய்மொழி வளர்க்கின்றார்
அடிமை நீதமிழ் கெடுக்கின்றாய்
சுவரை இடித்ததில் ஓவியமா?
சூதறி யாத்தமிழ்க் கேவலமா?
தவறைச் சுட்டினால் எதிர்க்காதே
தமிழ்வய லில்களை வளர்க்காதே
உவர்நீர் குடித்திட நினைக்காதே
உண்மைத் தமிழா தமிழ்பேசு!

தாய்ப்பால் ஊட்டிக் காத்தவளை
தரணியில் முதன்முதல் பூத்தவளை
வாய்ப்பால் தமிழென வாய்த்தவளை
வண்ணம் சிந்தெனக் காய்த்தவளை
சேய்ப்போல் அறநூல் சேர்த்தவளை
செம்மொழி எனும்புகழ் பார்த்தவளை
ஏய்ப்பா ருடன்நீ சேராமல்
இதழ்ச்சுவை சேரத் தமிழ்பேசு!

அறிவியல் ஆயிரங் கைகளுடன்
ஆல்போல் தழைத்திடும் வையமிது
கருவிகள் கலைகளைக் கண்டறிவாய்
கனித்தமிழ் வாழ்ந்திட தொண்டுசெய்வாய்
திருவருள் கொடுத்தத் தேன்தமிழில்
தேடிடு கிடைக்கும் புதுச்சொற்கள்
மறுவற முகவரி நீகாட்ட
தமிழா தமிழில் பேசிடுக!பாத்தென்றல் முருகடியான்